Nový slovenský jazyk pre stredné školy

Nový slovenský jazyk pre stredné školy

CALTÍKOVÁ, Milada a kol.

Prečo NOVÝ?

  • Nové didaktické prístupy (konštruktivizmus, riešenie úloh ako podstata učenia sa, riešenie prípadových štúdií, komunikačný prístup).
  • Aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
  • Prehodnotený výber a forma jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí.
  • Sprehľadnená štruktúra diela.
  • Prispôsobené iŠVP a aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti.
  • Rozdelené na teoretickú časť (učebnica) a praktickú časť (zošit pre študenta).