Literatúra pre stredné školy

Literatúra pre stredné školy

POLAKOVIČOVÁ, Alena a kol.

Kolektív autorov pod vedením A. Polakovičovej predstavuje novú koncepciu literatúry: odlišnú od doteraz známych koncepcií a na základe praxe aj overenú. Prelína sa v nej žánrový a literárnoteoretický princíp s literárnohistorickým prístupom. Každá z učebníc spája s literatúrou aj dejepis, dejiny umenia či náuku o spoločnosti. Žiak si tak vytvára ucelenú predstavu o umení, kultúre, minulosti a literatúre, keď si vedomosti a zručnosti z literatúry od začiatku triedi a dáva do súvisu s inými odbormi. Učebnice okrem výkladového textu, ktorý dopĺňa bohatý ilustračný materiál, obsahujú aj ukážky vybraných diel a úlohy k nim. Okrem toho v nich nájdete aj rubriky, ktoré dopĺňajú učivo a rozširujú tak všeobecný prehľad žiakov strednej školy. Kvalitatívnou výhodou týchto učebníc je snaha aktualizovať historické texty na súčasnú situáciu a dianie. Obsahovo prekonáva požiadavky ŠVP, preto si žiak i učiteľ vyberá, čo z tohto obsahu na hodinách absolvuje. Výsledky jednotlivých úloh nájdete v Zbierkach textov a úloh z literatúry, ktoré sú doplnkovými pracovnými zošitmi a príručkami literatúry zároveň.