NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ

NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ

STANKOVIANSKA, Zuzana – CULKOVÁ, Romana

Nálepky, kreslenie, čítanie, záložky, vyfarbovanie, počítanie, spájanie, vyznačovanie, písanie, usporadúvanie, diskusia, práca v dvojiciach, vlastné zážitky, divadielko, tajničky a rébusy. Verili by ste, že hovoríme o učebnici slovenského jazyka?

Prinášame vám výnimočnú novinku na slovenskom učebnicovom trhu – pracovnú učebnicu NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ, v ktorej sme spojili učebnicu, pracovný zošit a zošit. Namiesto neustáleho listovania v učebnici a v pracovnom zošite majú žiaci všetko v jednom. Získaný čas učiteľ využije na zaujímavé aktivity či diskusie a najmä sa budem môcť individuálne venovať žiakom. Učebnica zúročuje dlhoročnú prax autoriek a poskytuje výber ideálnych prostriedkov pre efektívne vyučovanie materinského jazyka. Metodicky upúta nielen skúseného učiteľa, ale výrazne pomôže aj začínajúcemu pedagógovi.

V čom je naša pracovná učebnica výnimočná?

 1. Spája učebnicu, pracovný zošit a zošit žiaka.
 2. Plynule nadväzuje na vyučovanie v 1. ročníku ZŠ.
 3. Ponúka vekuprimerané komunikačné témy.
 4. Príbehom odkazuje na gramatické javy a rozvíja slohové tematické celky.
 5. Obsahuje podnety pre kritické myslenie a formovanie vlastného názoru žiakov.
 6. Čerpá zo súčasných trendov vo výučbe slovenského jazyka a podporuje tvorivosť, individualitu žiakov, ale aj ich uvedomenie si sociálnej ukotvenosti.
 7. Žiaci si sami osvojujú gramatické pravidlá pozorovaním rôznych jazykových situácií.
 8. Na základe cvičení dokážu sami dotvárať poučenia a doplňovaním spoluvytvárajú učebnicu.
 9. Vyfarbovanie a nalepovanie nabáda žiakov k čítaniu s porozumením a k rozvoju ďalšej domény.
 10. Zrozumiteľnú pracovnú učebnicu ocení aj rodič počas práce žiaka z domu. Pomôžu mu fazety, na ktorých má „ťaháky“ k dispozícii.
 11. Efektívnu prácu s časom a ponuku priestoru na podporu reálnej komunikácie žiakov.
 12. Sebakontrolu žiakov prostredníctvom rébusov, tajničiek a skupinovej práce. 
 13. Správne riešenie úloh a stručné poznámky k zámeru úloh a ďalšie podnety na prácu s cvičením nájdete v Metodickej príručke.

Ak je to pre vás málo, mysleli sme aj na vás. Získajte ZADARMO BONUS: pracovné listy pre rýchlejšie pracujúcich žiakov.

Ak majú vaši žiaci problémy s napredovaním, máme pre vás pracovný zošit na rozvoj špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami.

Ak si myslíte, že sme zabudli na to, na čo ste v Orbis Pictus Istropolitana zvyknutí, mýlite sa. Aj táto učebnica má podnetné a kvalitné ilustrácie, jednoduchú orientáciu pomocou symbolov, mnoho premyslených cvičení na utvrdzovanie nového i starého učiva, zábavné úlohy, námety na spoločné diskusie, ale aj písanie a tvorbu portfólia žiakov.

A, samozrejme, všetko je v súlade s iŠVP.