NOVÝ Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ – Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami

NOVÝ Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ – Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami

D. Kovarová – A. Kurtulíková

Pracovný zošit je súčasťou pracovnej učebnice NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, ale môže fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. Vznikol na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch učenia (dyslexie a dysgrafie) na prvom a druhom stupni ZŠ.

Jeho cieľom je týmto vývinovým poruchám predchádzať – pomocou preventívnych cvičení zabrániť, aby sa u žiaka poruchy rozvinuli. Špeciálne materiály uľahčia učiteľovi, rodičovi alebo asistentovi prácu, príp. ponúkajú pomalším žiakom pracovať im primeraným tempom. Titul je vhodný na prácu v škole i doma.

Pracovný zošit pokrýva všetky kľúčové obsahové i kompetenčné zložky, ktoré má žiak v 2. ročníku ZŠ zvládnuť. Precvičuje jednotlivé kognitívne zložky hrovou formou prostredníctvom cvičení zameraných na očné pohyby, rôznymi druhmi diferenciácie, ako aj prácou s textom a úlohami z gramatiky či z pravopisu.

Autorky, špeciálne pedagogičky s bohatými skúsenosťami s touto cieľovou skupinou, dbajú na to, aby žiaka upútali i pobavili a aby vyučovanie slovenského jazyka nevnímali ako strašiaka.

Pracovný zošit:

  • precvičuje očné pohyby sprava doľava, zrakovú a sluchovú diferenciáciu, pravo-ľavú orientáciu;
  • fixuje grafickú i zvukovú stránku jazyka;
  • zlepšuje techniku čítania a čítanie s porozumením;
  • rozvíja slovnú zásobu;
  • oboznamuje so základnými gramatickými a pravopisnými javmi;
  • zámerne udržiava pozornosť žiaka.