Nový Pomocník z matematiky pre 2. stupeň ZŠ

Nový Pomocník z matematiky pre 2. stupeň ZŠ

KOHANOVÁ, Iveta a kol.

Pripravili sme pre vás vylepšenú sériu pracovných zošitov s implementovanými prvkami učebnice. Séria je zároveň v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Sériu pomocníkov z matematiky vytvoril kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaná je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíjajú matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovné zošity využívajú autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahujú aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovných zošitov je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.