Matematika pre 5. – 8. ročník ZŠ

Matematika pre 5. – 8. ročník ZŠ

ŽABKA, Ján a kol.

Séria učebníc matematiky  je osvedčeným spôsobom vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu a motivačné prvky sú si podobné vo všetkých učebniciach, a tak predstavujú kompoziče zjednotený celok.

Učivo je spracované podľa ŠVP (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učebnice zodpovedá obsahu predpísanému učebnými osnovami a vytvára predpoklady na splnenie výstupných požiadaviek sformulovaných v odporúčanom vzdelávacom štandarde.

Učebnica je schválená a hradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.