Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

ŠTEFEKOVÁ, Kamila a kol. – KOVÁROVÁ, Dana – KURTULÍKOVÁ, Alena

Séria pracovných zošitov šitá na mieru štátnej učebnici ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu. Pracovné zošity spĺňajú požiadavky iŠVP a sú skvelým spôsobom ako spestriť vyučovanie slovenského jazyka. Autorky pracovných zošitov zohľadnili pri ich príprave aj potreby detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Obsah každého z pracovných zošitov je naplnený kvantom zaujímavých úloh na dopĺňanie, spájanie či hľadanie pravopisných javov. Rovnako podnecuje kreativitu žiakov pri práci s textom a ich kognitívne kompetencie rozširuje v náročnejších úlohách. Okrem toho v nich možno nájsť aj explanáciu problematických pravopisných javov a ich precvičovanie.

Séria obsahuje Zošity pre učiteľa, v ktorých sa nachádzajú správne riešenia úloh alebo návrhy možných riešení.

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.