Písanie a slohová výchova pre 1. stupeň ZŠ

Písanie a slohová výchova pre 1. stupeň ZŠ

DAMBORÁKOVÁ, Viera

Písanky sú spracované v súlade s predpísaným obsahom vzdelávania, pričom rešpektujú súčasné trendy vo vyučovaní materinského jazyka. Ich cieľom je rozšíriť ponuku predpísaných komunikačných tém, aby dochádzalo k precvičeniu a upevneniu základného učiva slovenského jazyka a slohu.

Spracovanie učiva v písankách zohľadňuje vekové osobitosti žiakov.

Rôzne druhy úloh napomáhajú osvojeniu si základov písanej reči, poskytnú elementárne vedomosti z lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej roviny a možnosť osvojiť si základné pravidlá pravopisu a písania. Sú orientované hlavne na prácu s textom, čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby, pričom využívajú aj medzipredmetové vzťahy.

Okrem toho prirodzeným spôsobom učia deti reprodukovať text, správne formulovať vety, tvoriť osnovu alebo rozprávať podľa osnovy, pričom musia sledovať časovú postupnosť, opísať vec alebo činnosť, vyjadriť svoj názor, diskutovať na danú tému.

Úlohy podporujú tiež rozvoj fantázie a predstavivosti, dávajú priestor na nácvik a zdokonaľovanie zručnosti jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa a formulácie vlastných myšlienok písanou formou.

Viaceré texty a úlohy na prácu s nimi odrážajú aktuálne problémy detí v súčasnosti, obsahujú príklady z reálneho života. Autorka poskytuje deťom priestor na vyjadrenie svojich životných skúseností a zážitkov podľa časovej a príčinnej súvislosti.

Vďaka tvorivému písaniu, možnosti tvorivej dramatizácie, rolovej hre, má vyučovanie predpoklady realizácie v komunikačno-zážitkovej rovine, a tak vytvára pre deti možnosti na prežívanie úspechu a dôležitosti.