Mimočítankové čítanie pre 1. stupeň ZŠ

Mimočítankové čítanie pre 1. stupeň ZŠ

KOVÁROVÁ, Dana – KURTULÍKOVÁ, Alena

Séria pracovných zošitov s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami (medzipredmetové vzťahy). Rôzne formy práce s textom (písanie, spev, pantomíma, kresba) rozvíjajú u žiaka kľúčové kompetencie.