Šlabikár

Šlabikár

VIRGOVIČOVÁ, Lýda – VIRGOVIČOVÁ, Zuzana

Inovovaný šlabikár!

Modernizovaný a kompletne výtvarnograficky prepracovaný vzhľad obľúbeného šlabikára vám ponúkne osvedčenú materiálno-didaktickú pomôcku pre elemantiristiku v novom atraktívnom dizajne. Pri jeho prípravi autrky kládli dôraz na zážitkové učenie a podporu zvedavosti žiakov. To podporili nielen cvičeniami zameranými na stimuláciu sociálno-komunikačných schopností žiakov či cvičeniami s dôrazom na čítanie s porozumením, ale i mimozemšťanom MIMOm, s ktorým sa budú stretávať počas celého roka. Sada člabikárov umožňuje deťom rozvíjaťsa aj praktickými činnosťami (kreslením, vyfarbovaním, vlepovaním nálepiek), no taktiež sa v novej podobe snaží uľahčiť edukačný proces a vzbudiť u každého žiaka pozitívny vzťah k čítaniu a literatúre. Šlabikár je spracovaný podľa požiadaviek iŠVP a príloh ISCED 1. Šlabikár je schválený Ministerstvom školstva SR.

Čítanka pre 1. ročník ZŠ prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný. Pri zostavovaní Čítanky pre 1. ročník ZŠ mali autorky na zreteli, že každé dieťa je individuálne, iné, má svoje silné i slabé stránky, spôsob koncentrácie. Každý žiak je aktívnym subjektom vlastného učenia a rozvoja. Čítanka je zameraná na diferencované vyučovanie. Umožňuje rozvíjať techniku čítania vyspelejších i pomalších žiakov. Všetky texty a úlohy učiteľ nemusí preberať so všetkými žiakmi. Obsah i rozsah čítanky zodpovedá pôvodnej koncepcii. K zmenám dochádza na základe požiadaviek učiteľov prvých ročníkov. Pracovné strany z druhej časti čítanky sú priradené priamo k jednotlivým textom. Vytvárajú obsahovo jednotné dvojstrany, čo umožní žiakom ľahšiu orientáciu pri riešení úloh. Texty a úlohy môže učiteľ vyberať podľa úrovne žiakov v čítaní tak, aby bolo každé dieťa úspešné. Časť textov a pracovných strán nadväzuje a dopĺňa učivo prírodovedy. Obsah čítanky je zostavený s postupne rastúcou náročnosťou úloh, ktoré si vyžadujú samostatné myslenie a sebahodnotenie. Núti žiakov hľadať odpovede, objavovať, dopĺňať, dosahovať určitú úroveň operačnej a poznávacej činnosti. Mení sa postavenie žiaka v učení. Čítanka je schválená Ministerstvom školstva SR.