Cudzie jazyky pre každého prváka

Cudzie jazyky pre každého prváka

MENZLOVÁ, Beáta a kol.

Obrázková čítanka na vyučovanie anglického alebo nemeckého jazyka v 1. ročníku je založená na príbehu, ktorý sa postupne rozvíja počas celého školského roka. Obrázky slúžia ako motivačný prvok a pomáhajú žiakom pochopiť príbeh, vzťahy medzi jednotlivými postavami, ich charakteristiky, pocity a odhadovať ich budúce konanie. Učebný materiál využíva komunikačnú ale hlavne činnostnú metódu, svojou formou i obsahom umožňuje diferencovaný prístup k žiakomUčebnica je rozdelená do desiatich lekcií – príbehov, t. j. cca jedna lekcia/5 – 8 hodín. Každá lekcia je v obrázkovej čítanke aj v pracovnom zošite umiestnená na osobitnej dvojstrane. Príbeh sa odohráva v prostredí, ktoré je blízke deťom, ich poznaniu, skúsenostiam, vlastným zážitkom. Príbeh je transformovaný do dialógov v anglickom a v nemeckom jazyku. Druhá časť čítanky je zameraná na osvojenie si slovnej zásoby v rámci medzipredmetových vzťahov. Pomocou metódy CLIL – Obsahovo integrované učenie sa cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ je možné využiť ju na hodinách prírodovedy. Podrobné vysvetlenie tejto metódy nájdete v metodickej príručke.

Neoddeliteľnou súčasťou čítanky je pracovný zošit s ďalšími cvičeniami k jednotlivým lekciám a CD s nahrávkami dialógov v anglickom a nemeckom jazyku. Všetky nahrávky dialógov a slovnej zásoby si môžete bezplatne stiahnuť. V metodickej príručke nájdete kompletné metodické pokyny k práci s čítankou a pracovným zošitom, ale tiež návrhy na precvičovanie slovnej zásoby a metodické poznámky k práci s malými deťmi. Výber tém (deti, rodina, škola, zvieratká, hry) je v súlade so ŠVP.

Súbor – čítanka, pracovný zošit, metodická príručka a CD boli odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.