Vybrané slová pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíkováprináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka.

Výhody práce s titulom:

  • výber a poradie vybraných slov nadväzuje na platnú učebnicu SJ pre 3. ročník ZŠ od autorky Z. Hirschnerovej a kol.,
  • precvičuje a upevňuje sa vnímanie a pravopis každého vybraného a príbuzného (odvodeného) slova,
  • poskytuje dostatok rôznorodých cvičení pre rôzne typy detí,
  • prácu so zošitom možno vhodne zaradiť do vyučovania (na individuálnu/skupinovú prácu) a na domáce precvičovanie.

Pracovný zošit obsahuje kľúč správnych odpovedí a zoznam základných vybraných slov.